Парламент

Ученички парламент наше школе чине по два ученика из сваког разреда које на почетку сваке године бирају одељенске заједнице. Састанци се одржавају минимум jедном месечно.

Почев од школске 2015/16 године руководство парламента чине:

Председница парламента – Сања Ђокић  2ФТ

Потпредседник парламента – Милош Бојчић  3П

Записничар – Љиљана Веселиновић 2П

Координатор УП –  наставник Ивана Капетановић

Из закона:

У последња два разреда основне школе и у средњој школи организује се ученички парламент (у даљем тексту: парламент) ради:

1) давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;

2) разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;

3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;

4) активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;

5) предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи, а у уметничкој школи – по три из сваког разреда, односно године.

Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника.

Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, односно проширеног сазива школског одбора у складу са чланом 57. овог закона.

Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе.

Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената.

Нешто више о активностима ученичког парламента Средње стручне школе “Бранко Радичевић” можете пронаћи на интернет страници парламента https://parlamentruma.wordpress.com/