Парламент

 

72545864_2340409626088483_3869604403702923264_n

Хуманитерни турнир за Стефу

1.децембар  -ученички парламент у акцији

1.d

Ученички парламент школска 2017/18

Председница ученичког парламента Сања Ђокић 3ФТ

Јелена Кондић 3ФТ, Катарина Бошковић 3ФТ, Лука Момчиловић 3Е, Видаковић Марко 3Е, Ристивој Јеринић 2Ф, Немања Лепотић 2Ф, Ивана Богојевић 2МО, Анастасија Мајсторовић 2МО, Јелена Илић 1МО, Николина Репарски 1МО, Николина Филиповић 1Ф, Ана Нагл 1Ф, Зоран Родић 1У, Драгана Лушис 1У, Жељана Пауновић 1П, Митар Бојевић 1П, Жегарац Александра 1Е, Мирослав Калањ 1Е, Јанкуловић Татјана 2П, Ристовић Тамара 2П, Бојчић Милош 4П, Никола Мирковић 4П, Николић Зоран 4МО, Марина Павловић 4МО, Јелена Кнежевић 4Е, Кристина Ракош 4Е, Љиљана Веселиновић 3П…

Састанак 2. одражан 6.11.2017.

  • Анализа успеха на тромесечју из угла ученика
  • Договор око обележавања 1. децембра
  • Иницијатива за оснивање хуманитарни фонд

Састанак 1. одражан 18.09.2017.

  • Анализа рада парламента за прошлу 2016/17 год.
  • Представљање Клуба Т
  • Најва наредних обавеза
  • Примање нових чланова

 

Ученички парламент наше школе чине по два ученика из сваког разреда које на почетку сваке године бирају одељенске заједнице. Састанци се одржавају минимум jедном месечно.

Почев од школске 2015/16 године руководство парламента чине:

Председница парламента – Сања Ђокић  2ФТ

Потпредседник парламента – Милош Бојчић  3П

Записничар – Љиљана Веселиновић 2П

Координатор УП –  наставник Ивана Капетановић

Из закона:

У последња два разреда основне школе и у средњој школи организује се ученички парламент (у даљем тексту: парламент) ради:

1) давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;

2) разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;

3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;

4) активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;

5) предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи, а у уметничкој школи – по три из сваког разреда, односно године.

Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника.

Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, односно проширеног сазива школског одбора у складу са чланом 57. овог закона.

Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе.

Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената.

Нешто више о активностима ученичког парламента Средње стручне школе “Бранко Радичевић” можете пронаћи на интернет страници парламента https://parlamentruma.wordpress.com/