Саветодавни орган

Саветодавни орган школе је Савет родитеља.

Савет родитеља школе чини по један представник родитеља из сваког одељења, кога бирају родитељи на родитељским састанцима.

Избор чланова Савета родитеља, његов састав, задаци и начин рада, уређују се Пословником о раду Савета родитеља.