Стручна већа

Председници стручних већа:

 

Бранислава Панчић – српски језик и књижевност

Маја Паскаш – страни језик

Данијела Драгојевић – математика и информатика

Биљана Игњатовић – физичко и здравствено васпитање

Љубица Стојановић – природне науке

Јасмина Марић – друштвене науке

Зорица Жујић – стручни предмети текстилне струке

Татјана Матијевић – стручни предмети за личне услуге

Ненад Бошковић – стручни предмети за угоститеље

Сања Кошутић – стручни предмети за економске и  финансијске техничаре

Ивана Капетановић – стручни предмети за правне техничаре

 

Педагошки колегијум

Мирко Зрнић, директор

Оливера Амиџић, педагог

и представници (председници актива – стручног колегијума)

 

 АКТИВИ

  1. Актив за развојно планирање;
  2. Актив за развој школског програма.

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Чланови стручног тима за развојно планирање су:

Мирко Зрнић, директор

Петар Матијевић, представник локалне самоуправе

Оливера Амиџић, педагог

Сања Кошутић, наставник

Миле Стојисављевић, наставник

Данијела Драгојевић, наставник

Зорица Жујић, наставник

Ненад Бошковић, наставник

Борислав Димковић, наставник

Милица Петровић-Стојисављевић, наставник

Жаклина Неговановић, родитељ

Милица Калуђеровић (4Е1), представник ученичког парламента