Prојekat:“ Cultural and Social Inclusion of Students in Europe“

Садржај ове активности са ученике  ослања се на Универзалну декларацију о људским правима
и пружа једнаке могућности за све, без обзира на етничку припадност, друштвени статус,
материјалне могућности, веру и интересовања. Циљ који желимо да постигнемо је да ученици
стекну разумевање појма једнаких могућности, као и да се упознају са правима и обавезама на
које имају право. Кроз дискусије, презентације и истраживачке активности студенти ће моћи да се
упознају са темом, а уједно и да науче како да промовишу вредности поменутог. Петодневна
размена ће интегрисати активности за директне учеснике засноване на приступу људским
правима у ери глобализације. Конкретније, догађај ће се бавити принципима међусобне
повезаности, међузависности и једнаког значаја свих људских права – грађанских, културних,
економских, политичких и друштвених. Као резултат деловања у овим областима, ученици би
требало да постану свеснији својих људских права и средстава за њихову одбрану.

Посебне активности које ће се одвијати током размене обухватају усмене, видео и писмене
презентације о концепту једнаких могућности које имају наставници и стручњаци из ове области,
претходно договорене и позване на догађај. Такође, ученици ће истраживати значај знања и
значења људских права тако што ће посетити Универзитет и разговарати са неколико
представника Одељења за односе с јавношћу.

Што се тиче дела друштвене активности, имаће прилику да разгледају грдове у Полјској, Македонији и Португалу као и да угосте све поменуте. 

Циљна група су одабрани ученици сваке школе, по претходно утврђеним критеријумима. Већина
ученика ће бити они који се осећају занемарено и показују интересовање за предмете као што су
право и грађански ангажман.